Orthopaedic Surgery

MAKO demonstration surgery
Summary

Received: 2018-07-25

Accepted: 2018-08-31

Online: 2018-09-25

DOI: 10.21037/asvide.2018.766

Authors
Jianghui Qin 1
Zhihong Xu 1
Jin Dai 1
Dongyang Chen 1
Xingquan Xu 1
Kai Song 1
Dongquan Shi 1
Qing Jiang 1
Corresponding Author

Qing Jiang, Email: jiangqing112@hotmail.com

Affiliations
1 Department of Sports Medicine and Adult Reconstructive Surgery, Drum Tower Hospital, School of Medicine, Nanjing University, Nanjing 210008, China
Keywords
Total hip arthroplasty robotic surgery MAKO
Cite this video as: Jianghui Qin, Zhihong Xu, Jin Dai, Dongyang Chen, Xingquan Xu, Kai Song, Dongquan Shi, Qing Jiang . MAKO demonstration surgery . Asvide 2018; 5: 766. doi:10.21037/asvide.2018.766